[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

  
สภาพสังคม  
 

สภาพทางสังคม
 
การศึกษา
1.  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนแคนดงพิทยาคม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 บ้านอนามัย  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   812   คน ครู  47   คน  ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นายโกศล เสนาปักธงชัย
2. โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
          2.1 โรงเรียนอนุบาลแคนดง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 15 บ้านเทพสัมพันธ์  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   526  คน ครู  22   คน  ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นายสถิต  ศรีวิเศษ
          2.2 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านซองแมว  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น    180   คน ครู    12     คน  ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นายปรีชา  ประเทืองไทย
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแคนดง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
          3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเทพทราวาส ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 15 บ้านเทพสัมพันธ์ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 72 คน เป็นชาย  43    คน หญิง 29  คน ครู 3 คน หัวหน้าสถานศึกษาชื่อ นางสาวอัมพร ยินดี
3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอนามัย ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 11 บ้านอนามัย มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 72 คน เป็นชาย  35    คน หญิง   37   คน ครู 4 คน  หัวหน้าสถานศึกษาชื่อ นางอรสุรางค์  สีหเทพเลขา
3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแสง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านหนองแสง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 52 คน เป็นชาย 22 คน หญิง   30   คน ครู 4 คน  หัวหน้าสถานศึกษาชื่อ นางละออง วารีรัมย์
          3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซองแมว ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านซองแมว มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   54 คน เป็นชาย 31  คน หญิง   23   คน ครู 2 คน หัวหน้าสถานศึกษาชื่อ นางรุ่งทิพย์ มีบุญ
 
                  
สาธารณสุข
                ในพื้นที่เทศบาลตำบลแคนดงไม่มีหน่วยบริการสาธารณสุข