[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

  
การบริการพื้นฐาน  
 

ระบบบริการพื้นฐาน
 
          1. การคมนาคมขนส่ง
               มีถนนที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งและสัญจรไปมาในเขตตำบลแคนดง ดังนี้
                   1) ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 2226  สตึก – ชุมพวง - พิมาย
                   2) ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแคนดง
                                                        ที่สร้างแล้ว                   ที่ยังไม่ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง                        10 สาย                   -  สาย
ถนนคอนกรีต                        36 สาย                   14 สาย
ถนนหินคลุก                         8 สาย                     1 สาย
ถนนลูกรัง                           2 สาย                     - สาย
ถนนดิน                              - สาย                      - สาย
 
          2. การไฟฟ้า
สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลแคนดงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคแคนดง ส่วนเทศบาลรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซม และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณเพื่อให้แสงสว่าง ตาม ถนน  ตรอก  ซอย เท่านั้น พื้นที่ในเขตเทศบาลได้รับบริการไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
 
          3. การประปา
ระบบการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7 บ้าน ประชาชนสามารถใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง ดังนี้
                    1) ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านแคนดง เป็นระบบประปาบาดาลขนาดเล็กอัตราการผลิต   4  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  มีผู้ใช้น้ำ จำนวน       162    ครัวเรือน
                   2) ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านสำโรง เป็นระบบประปาบาดาลขนาดเล็กอัตราการผลิต  1  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  มีผู้ใช้น้ำ จำนวน    56  ครัวเรือน
                   3) ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5  บ้านหนองแสง เป็นระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก  อัตราการผลิต   6   ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  มีผู้ใช้น้ำ จำนวน    309   ครัวเรือน
                   4) ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6  บ้านซองแมว  เป็นระบบประปาบาดาลขนาดเล็กการผลิต   5  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  มีผู้ใช้น้ำ จำนวน  258  ครัวเรือน
                   5) ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 11 บ้านอนามัย เป็นระบบประปาบาดาลขนาดเล็กอัตราการผลิต    5   ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  มีผู้ใช้น้ำ จำนวน   308   ครัวเรือน
                   6) ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 15 บ้านเทพสัมพันธ์ เป็นระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก  อัตราการผลิต  4  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  มีผู้ใช้น้ำ จำนวน   233   ครัวเรือน
                   7) ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 16 บ้านไมตรีจิต เป็นระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก อัตราการผลิต  4  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  มีผู้ใช้น้ำ จำนวน   149    ครัวเรือน
                            
4. โทรศัพท์
      ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการตัดตั้งเสากระจายสัญญาณของโทรศัพท์หลายเครือข่ายในพื้นที่ เช่น เครือข่าย One-two call, Dtac, True ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รวดเร็วและสะดวกสบาย
 
          5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
                การขนส่งเอกสาร พัสดุ ครุภัณฑ์ในพื้นที่เทศบาลตำบลแคนดงมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยโดยได้รับการบริการจากที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแคนดงทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์