หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลแคนดง

กองวิชาการและแผนงาน

 • thumbnail

  นางสาวจุฑามาศ สังฆพันธ์

  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 • thumbnail

  นางมยุรี พระมาลัย

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวชนากานต์ เถาว์ยา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน