หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลแคนดง

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายชัยชนะ ต้นศรี

  ผู้อำนวยการกองศึกษา

 • thumbnail

  นางชนันท์ภรณ์ นันชาดี

  นักวิชาการวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางรุ่งทิพย์ มีบุญ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอัมพร ยินดี

  ครู

 • thumbnail

  นางเนาวรัตน์ คิมเนียง

  ครู

 • thumbnail

  นางสุรีรัตน์ โต๊ะไธสง

  ครู

 • thumbnail

  นางละออง วารีรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสมพรทิพย์ ลิ้มประสิทธิ์

  ครู

 • thumbnail

  นางนิภา จิมานัง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสิรินภา สุโภชน์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวสมศรี พ่อค้า

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นายสมภาร ยารัมย์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวหนึ่งฤทัย งามสวย

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นายจักรกฤษณ์ เทพจันดา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวหทัยกาญจน์ วัฒนกุล

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวโสลัดดา ยารัมย์

  ผู้ดูแลเด็ก