หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลแคนดง

กองคลัง

 • thumbnail

  นายบัวลี หลักหนองบัว

  นักวิชาการคลังชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสิวิมล สังวัง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวนุจรี บูรณ์เจริญ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวเสาวรส กะตะศิลา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ