[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์


  

ชื่อ : นายสมศักดิ์ คิมเนียง
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลแคนดง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอภินันท์ สนน้อย
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลแคตนดง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมชาย ยินดี
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลแคนดง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเรียบ ยีรัมย์
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลแคนดง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไวพจน์ วารีรัมย์
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจูมทอง ประวะศรี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุทิน บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชาตรี พลพงษ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเขมชาติ พันญูเทพ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญเลิศ กมล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมพาน แซ่จิ๋ว
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประทีป บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายล้วน ไชยหงษ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพิชานกร เสรีเรืองยุทธ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเพ็ญศรี อ่อนศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางปราณี สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวุฒิพงษ์ ผิวจันทร์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางบัวลี หลักหนองบัว
ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสิวิมล สังวัง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนุจรี บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภาเทศบาลฯ
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : สำนักปลัด
8 : กองสาธารณสุขฯ
9 : กองการศึกษา
10 : หน่วยตรวจสอบภายใน
11 : กองประปา
12 : กองวิชาการและแผนงาน
127 : กองสวัสดิการสังคม