[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑
โดย : admin
เข้าชม : 152
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

 

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น  ประจำปี ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลแคนดง  ตำบลแคนดง
อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์
 
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น  ประจำปี ๒๕๖๑
 
๑.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   
     ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ และต้องชำระภาษีภายใน
     ๓o วัน
 
๒.  ภาษีบำรุงท้องที่
     ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน  ๒๕๖๑  และต้องชำระภาษีภายใน
     เดือน เมษายน  ๒๕๖๐
 
๓.  ภาษีป้าย
     ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม  ๒๕๖๑  และต้องชำระภาษีภายใน
     ๑๕  วัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
ณ  กองคลัง  งานพัฒนารายได้  เทศบาลตำบลแคนดง
(ในวันและเวลาราชการ)
โทร ๐-๔๔๑๙-๓๐๖๓
 
 
 
 
 
 
 
๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้นๆ และ
สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น
 • โรงเรือน  หมายถึง  บ้าน, ตึกแถว, อาคาร ร้านค้า, สำนักงาน, บริษัท ,ธนาคาร ,โรงแรม,         โรงภาพยนตร์, โรงพยาบาล โรงเรียน, แฟลต, หรืออพาร์ทเม้นต์ คอนโดมิเนียม, หอพัก, สนามมวย, สนามม้า, คลังสินค้า ,ห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือสถานที่ให้เช่าหรือให้ผู้อื่นอาศัย  อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาล
 • ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ  หมายถึง  ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ  และบริเวณต่อเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
 • ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  คือ ผู้รับประเมินภาษี  อันหมายถึง ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
 • ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี  ผู้รับประเมิน(เจ้าของทรัพย์สิน) จะต้องยื่นแบบ ภ.ร.ด. ๒  ตั้งแต่ เดือนมกราคม จนถึงภายในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ของทุกปี ได้ที่สำนักงานกองคลัง เทศบาลตำบลแคนดง  พร้อมกรอกรายละเอียด และยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษีเมื่อได้รับใบแจ้งการประเมินภาษี จากเทศบาลฯ แล้วต้องชำระเงินภายใน ๓o วัน หรือตามวันที่แจ้งกำหนดมา
 • หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงดังนี้  
 ๑.  ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ล่วงมาแล้ว
๒.  รายละเอียดจำนวนอาคาร ที่มีกรรมสิทธิ์อยู่ทั้งสิ้นในเขตเทศบาล
๓.  รายการจำนวนเนื้อที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์แต่ละแปลง
๔.  บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมถ่ายสำเนาบัตรมาด้วย
 • การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน   เจ้าพนักงานจะทำการประเมินภาษีจากค่ารายปี ค่ารายปี   หมายถึง  จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควร ให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ
 • อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ผู้ประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ ๑๒.๕oของค่ารายปี
 • การยื่นอุทธรณ์   กรณีที่ผู้รับประเมินได้รับแจ้งประเมินค่าภาษีแล้ว ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษีให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม่ ภายใน  ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี
 • การไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา   กรณีผู้ที่รับประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้
 1. ถ้าค้างชำระเกิน ๑ เดือนนับแต่วันพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒.๕ ของค่าภาษีที่ค้าง
 2. ถ้าค้างชำระเกิน ๑ เดือนแต่ไม่เกิน ๒  เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ   ๕   ของค่าภาษีที่ค้าง
 3. ถ้าค้างชำระเกิน ๒ เดือนแต่ไม่เกิน ๓  เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๗.๕   ของค่าภาษีที่ค้าง
 4. ถ้าค้างชำระเกิน ๓ เดือนแต่ไม่เกิน ๔  เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑o    ของค่าภาษีที่ค้าง
 • บทกำหนดโทษ   ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในกำหนดผู้นั้นจะมีความคิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๒oo.- บาท 
 
 
 
๒. ภาษีบำรุงท้องที่    ภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก “ที่ดิน”  ซึ่งหมายถึง  พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาที่มีน้ำด้วย
ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่   ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท. ๕)   ณ  กองคลัง  งานผลประโยชน์ฝ่ายพัฒนารายได้   เทศบาลตำบลแคนดง       อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์  ยื่นแบบรายการทุกรอบระยะเวลา ๔  ปี ชำระภาษีทุกปี  กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน ๓o วัน  นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง
 • หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง   สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมถ่ายสำเนามาด้วย และใบเสร็จรับเงินปีที่แล้วมา
 • การชำระเงินค่าภาษี  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนมกราคมถึง เดือนเมษายนของทุกปี
 • การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด  
 • กรณี    ที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่น  แบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าภาษี กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๒  ของจำนวนเงินค่าภาษี/เดือน
 
๓. ภาษีป้าย    อันหมายถึง  ป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อรายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษรภาพ  หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึก  หรือทำให้ปรากกฎด้วยวิธีอื่น
 
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย    การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.๑  เริ่มเดือนมกราคม ไม่เกินเดือน มีนาคม ของทุกปี กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.๑ ภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งป้ายใหม่ ถ้าป้ายขนาดเกิน ๑ ตารางเมตรขึ้นไปหรือมีน้ำหนัก ๑o กก. ขึ้นไปให้ขออนุญาตติดตั้งป้ายจากกองช่าง ก่อนติดตั้งป้ายพร้อมแบบแปลน
 
การชำระเงินค่าภาษีป้าย  ผู้เป็นเจ้าของป้ายต้องชำระค่าภาษีภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หรือจะชำระภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้ หรือตามกำหนดที่มีหนังสือแจ้งให้ไปชำระ
 
อัตราค่าภาษีป้าย
      ป้ายประเภทที่  ๑  หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา ๓.- บาทต่อ  ๕oo  ตารางเซนติเมตร
      ป้ายประเภทที่ ๒  หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกันภาพและเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา  ๒o.- บาทต่อ ๕oo ตารางเซนติเมตร
      ป้ายประเภทที่ ๓    หมายถึง  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย   ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่หรือป้ายที่มีอักษรไทย  บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ  ให้คิดอัตรา ๔o.- บาทต่อ        ๕oo ตารางเซนติเมตร
     เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราภาษีต่ำกว่าป้ายละ ๒oo.- บาท  ให้เสียภาษีป้ายละ           ๒oo.- บาทต่อด้าน
 
 การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด  
ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อย  ๑o  ของค่าภาษี  
ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชำระเงินค่าภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงิน เพิ่มอีกร้อยละ ๒        ของค่าภาษี/เดือน
 • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบการ ค้าหรือประกอบกิจการ
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ 21/ก.พ./2563
      ประกาศเทศบาลตำบลแคนดง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแคนดง 27/ม.ค./2563
      ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาล 13/ธ.ค./2562
      ประกาศเทศบาลตำบลแคนดง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลแคนดง 18/ก.ย./2562
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภาคผนวก 18/ก.ย./2562