[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

  

  หมวดหมู่ : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เรื่อง : รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดสันที่ 30 กันยายน 2561 ปค.4
โดย : admin
เข้าชม : 33
พุธ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดสันที่ 30 กันยายน 2561 ปค.4
Download

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี5 อันดับล่าสุด

      ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2560 21/ก.ค./2562
      ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 21/ก.ค./2562
      รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 18/ก.ค./2562
      รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 (ปค.5) 26/มิ.ย./2562
      รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดสันที่ 30 กันยายน 2561 ปค.4 26/มิ.ย./2562