[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

แผนผังหน่วยงาน
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฅเธฑเธ”
Click ดูประวัติ
นายอภินันท์ สนน้อย
ปลัดเทศบาลตำบลแคตนดง
Click ดูประวัติ
นางสาวนุตยา บำรุงกุล
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
Click ดูประวัติ
นางอาพร มารังรัมย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
Click ดูประวัติ
นางจันทรา พนมพงษ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
Click ดูประวัติ
นางนิตยาภรณ์ จำปาศรี
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ กันตรง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Click ดูประวัติ
นางสาวฐิตินันท์ วิเศษสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นายประเทือง บุญพา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Click ดูประวัติ
นายไพบูลย์ มารังรัมย์
พนักงานดับเพลิง
Click ดูประวัติ
นายอุดรชัย ยีรัมย์
พนักงานดับเพลิง
Click ดูประวัติ
นายศุกภฤกษ์ สีทะวงค์
พนักงานดับเพลิง
Click ดูประวัติ
นายอนุพันธ์ ลิ้มประสิทธิ์
พนักงานวิทยุ
Click ดูประวัติ
นายวินัย บูชาบุตร
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นายวชิรพงษ์ วัฒนพัฒน์กุลธร
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นายวิภาค บูรณ์เจริญ
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นางจิรภา เครือวัลย์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสาวเบญจมาศ รัสมี
ผู้ช่่วย จพง.ประฃาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางสาวดวงเดือน ตุ้มนอก
แม่ครัว
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภาเทศบาลฯ
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : สำนักปลัด
8 : กองสาธารณสุขฯ
9 : กองการศึกษา
10 : หน่วยตรวจสอบภายใน
11 : กองประปา
12 : กองวิชาการและแผนงาน
127 : กองสวัสดิการสังคม