[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

แผนผังหน่วยงาน
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฅเธฑเธ”
Click ดูประวัติ
นายอภินันท์ สนน้อย
ปลัดเทศบาลตำบลแคตนดง
นางสาวนุตยา บำรุงกุล
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภาเทศบาลฯ
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : สำนักปลัด
7 : กองสวัสดิการสังคม
8 : กองสาธารณสุขฯ
9 : กองการศึกษา
10 : กองสวัสดิการสังคม
11 : กองประปา
12 : กองวิชาการและแผนงาน