[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

  
สภาพทางเศรษฐกิจ  
 

สภาพเศรษฐกิจ
 
ระบบเศรษฐกิจ
          1. การเกษตร
                ประชาชนตำบลหัวฝายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนี้
         
 
ที่
 
ประเภทการทำเกษตร
 
พื้นที่/ไร่
 
ผลผลิตต่อไร่/ก.ก.
1 ทำนาปี 7,605 3,650,400
2 นาปรัง 159 87,450
3 สวนยางพารา 5,534 2,324,280
4 สวนปาล์ม 108 270,000
5 ไร่อ้อย 942 11,304,000
6 ไร่มัน 132 528,000
7 ยูคาลิปตัสและอื่นๆ 283 3,396,000
 
         
2. การประมง
                เนื่องจากพื้นที่เทศบาลตำบลแคนดงไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่หรือลำน้ำในพื้นที่ ประชาชนจึงไม่มีการทำประมง
          3. การปศุสัตว์
                การปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลหัวฝายนั้น เกษตรกรได้ทำควบคู่ไปกับการเกษตรกรรม เป็นการปศุสัตว์ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ทำกันเองในครัวเรือน เช่น การเลี้ยงหมู โค กระบือ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่พื้นบ้าน
 
          4. การบริการ
                1) ประเภทการบริการภาคประชาชน
 
 
ลำดับ
 
หมู่ที่
 
บ้าน
ประเภทการบริการภาคประชาชน
บริการซ่อมรถ บริการ
ร้านตัดผม
บริการร้านอินเตอร์เน็ต บริการตู้เติมเงิน บริการตู้เติมน้ำมัน บริการเสริมสวย
1 1 แคนดง 1 1 7
2 3 สำโรง
3 5 หนองแสง 6 2
4 6 ซองแมว 1 1
5 11 อนามัย 5 1 1
6 15 เทพสัมพันธ์ 5 1 1 3
7 16 ไมตรีจิต 4 2 1
รวม 12 5 1 15
     
 
 
 
2) ประเภทการบริการภาครัฐ
                    
ลำดับ ส่วนราชการ ประเภทการบริการ
1 เทศบาลตำบลแคนดง 1. บริการอินเตอร์ WIFI ฟรี
2. บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมายและ
    ให้คำแนะนำต่างๆ เช่น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ศูนย์ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
3. บริการรถกู้ชีพกู้ภัยตลอด 24 ชั่วโมง
4. บริการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจุดเสี่ยง เช่น เขตชุมชน ทางข้าม ทางเข้าโรงเรียน บริการช่วงเทศกาล
5. บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแคนดง 1. บริการอินเตอร์ WIFI ฟรี
2. บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
3 โรงเรียน 1. บริการอินเตอร์ WIFI ฟรี
2. บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการศึกษา
4 สถานีตำรวจภูธรแคนดง 1. อำนวยความสะดวกการจราจร
2. บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมายคำแนะนำต่างๆ
 
          5. การท่องเที่ยว
                สำหรับการท่องเที่ยวสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะมีการจัดงานประเพณีประจำปีที่มีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และจากต่างจังหวัดมาเที่ยวชมจำนวนมาก ได้แก่ งานประเพณีบุญบั้งไฟของอำเภอแคนดง ซึ่งหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแคนดงได้เข้าร่วมทุกหมู่บ้าน มีการเสดงออกถึงความเชื่อ ภาษา วัฒนธรรมและวิถีชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น
 
          6. อุตสาหกรรม
                    การอุตสาหกรรมในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น โรงสี โรงผลิตเส้นขนมจีน          โรงผลิตน้ำดื่ม
 
ลำดับ หมู่ที่ บ้าน ประเภทอุตสาหกรรมในครัวเรือน
โรงสีข้าว โรงผลิตน้ำ โรงขนมจีน โรงเห็ด
1 1 แคนดง 2
2 3 สำโรง 2
3 5 หนองแสง 2 1 1
4 6 ซองแมว 1
5 11 อนามัย 1
6 15 เทพสัมพันธ์ 1 1
7 16 ไมตรีจิต 1
รวม 8 2 1 2
 
          7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
                1) การพาณิชย์ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้า ร้านขายของชำเบ็ดเตล็ด ฟาร์มขนาดเล็ก บ้านเช่า
 
ลำดับ หมู่ที่ บ้าน ประเภทกิจการพาณิชย์
ร้านค้า ร้านขนม ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ บ้านเช่า
1 1 แคนดง 5 2 16
2 3 สำโรง 2
3 5 หนองแสง 10 10
4 6 ซองแมว 12 3 4
5 11 อนามัย 3 1 1 10
6 15 เทพสัมพันธ์ 3 2 16
7 16 ไมตรีจิต 6 8
รวม 41 3 6 - 64
 
                 2) กลุ่มอาชีพ เป็นกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน
-ไม่มีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
 
          8. แรงงาน
                เนื่องจากเทศบาลตำบลแคนดง ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม แรงงานในพื้นที่จึงเป็นแรงงานด้านการทำเกษตรส่วนใหญ่ เช่น แรงงานตัดอ้อย กรีดยางพารา ขุดมัน รับจ้างทั่วไป และแรงงานในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรนอกเหนือจากนั้นจะมีแรงงานด้านการก่อสร้างทั้งในและนอกพื้นที่ส่วนหนึ่ง