หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลแคนดง

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายอภินันท์ สนน้อย

  ปลัดเทศบาลตำบลแคนดง

 • thumbnail

  นางสาวนุตยา บำรุงกุล

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นางอาพร มารังรัมย์

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • thumbnail

  นางจันทรา พนมพงษ์

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • thumbnail

  นางสาวนิตยาภรณ์ จำปาศรี

  เจ้าพนักงานงานทะเบียน

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ กันตรง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นางสาวฐิตินันท์ วิเศษสัตย์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายประเทือง บุญพา

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายไพบูลย์ มารังรัมย์

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายอุดรชัย ยีรัมย์

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายศุภฤกษ์ ศรีทะวงค์

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายอนุพันธ์ ลิ้มประสิทธิ์

  พนักงานวิทยุ

 • thumbnail

  นายวินัย บูชาบุตร

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายวิภาค บูรณ์เจริญ

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางจิรภา เครือวัลย์

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวเบญจมาศ รัสมี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวดวงเดือน ตุ้มนอก

  แม่ครัว